Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

SAMSARA EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni 24.03.2016 tarihli ve 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (KVKK)’nın 10.maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Samsara Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi (“Samsara”) olarak hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, Samsara ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni ile tarafınıza, kişisel verilerinizin tarafımızca hangi amaçlarla işleneceği, kimlere aktarılacağı, kişisel veri toplama yöntemimiz ve bu verileri işlememizin hukuki dayanağı ile KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklara ilişkin bilgi verilmektedir.

Kişisel verileriniz, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Samsara Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi tarafından KVKK’de yer alan veri işleme tanımına uygun olarak elde edilebilecek, kaydedilebilecek, depo ve muhafaza edilebilecek, yurt içinde bulunan üçüncü kişilere KVKK ve işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan usul ve ilkeler doğrultusunda aktarılabilecektir.

a. Veri Sorumlusu Sıfatıyla Şirketimizce İşlenen Kişisel Veriler
Veri Sorumlusu sıfatıyla yürüttüğümüz eğitim, atölye ve bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde bizlerle paylaştığınız ad, soyad, e-mail, telefon numarası gibi kişisel verileriniz ile “Mesajınız” kısmında kendi isteğiniz ile paylaştığınız verileriniz işlenmektedir. Önemle belirtmek isteriz ki; yukarıda açıkça yazdığımız kişisel verilere ek herhangi bir kişisel veriye ihtiyaç duymamaktayız.

b. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlenebileceği
Samsara tarafından işlenen kişisel verileriniz; eğitim, atölye ve diğer hizmetlerimiz ile ilgili bilgilendirme, reklam ve kampanya faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, iletişim faaliyetlerinin güncel ve doğru bir şekilde devam ettirilmesi, hizmetlerimiz ile ilgili kullanıcı şikâyet ve önerilerinin değerlendirilebilmesi, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi ve gerekmesi halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

c. Veri İşlemenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Veri İşlemenin Yöntemi: Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle işlenebilir.

Veri İşlemenin Hukuki Sebebi: KVKK uyarınca yukarıda açıklanan kişisel verileri toplamamızın ve işlememizin yasal temeli söz konusu kişisel verilere ve veri işleme amacımıza göre değişiklik göstermektedir. Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıdaki hukuki sebeplere istinaden işlenecektir:
• Müşteri ile Samsara arasındaki sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi (KVKK m. 5/2/(c)),
• Veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeksizin, Şirketimizin meşru menfaatlerini korumak için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m. 5/2/e).

d. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara hukuki zorunlulukların yerine getirilmesi amacıyla, tarafınızla akdedilen sözleşme kapsamındaki yükümlülükler kapsamında ilgili hizmetlerin eksiksiz sunulması nedeniyle yurt içinde bulunan iş ortaklarımız (teknik destek sağlayıcılarımız, çalışılan reklam-kampanya firmaları vb.) ile KVKK m. 8 hükmünde öngörülen şart ve koşullara uygun olarak paylaşılabilecek ve bu anılan kimselere kişisel verileriniz aktarılabilecektir.

e. Veri Sahibi Olarak Haklarınız
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi ile ilgili olarak; KVKK’nin 11. maddesi uyarınca;
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Veri sahibi olarak kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili talep ve şikayetlerinizi, info@talktubana.com adresi üzerinden e-posta ile tarafımıza bildirebilirsiniz. Veri Sorumlusu sıfatıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz talep ve şikayetleriniz ile ilgili olarak KVKK m. 13 hükmünde belirtilen en geç 30 günlük süre içinde işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hali saklı kalmak kaydıyla, ücretsiz olarak tarafınıza dönüş yapılacaktır.